- Ruimtelijke Ontwikkeling

Winnaar prijsvraag 'Brood en spelen'

Seriematig woningbouwproject 'Smidshof' te Alphen

Herontwikkeling boerderij 'Bij Toontje Schoen' te Chaam

Seriematig woningbouwproject 'CPO Zundert' te Zundert

Seriematig woningbouwproject 'Weidepracht' te Klein-Zundert

De omgeving waar we in leven is voor ons belangrijk.  De ruimte in Nederland is schaars, dus slim en innovatief inrichten van deze ruimte is een must. Door de veranderde samenleving en wetgeving is snel anticiperen van belang. Schoenmakers houdt zich voornamelijk bezig met herontwikkeling, transformatie en (kleinschalige) in- en uitbreiding van de toekomstige omgeving, zowel in het stedelijk, als het landelijk gebied. 

 

Door veel stoppende agrariërs komt steeds meer leegstand in het buitengebied. Hier ligt een grote opgave voor de ruimtelijke ontwikkeling. Waarbij een vitaal buitengebied bij ons hoog in het vaandel staat.  Veelal worden de vrijkomende agrarische bedrijven (zogenaamde vab’s genoemd) herbestemd naar een woonbestemming, maar er zijn ook locaties die juist geschikt zijn voor bijvoorbeeld het vestigen van een niet-agrarisch bedrijf of een maatschappelijke functie, zoals een kinderdagopvang. Door andere functies toe te passen in het buitengebied, dan alleen woonbestemming, wordt de plattelandseconomie versterkt. 

 

Daarnaast zoekt Schoenmakers ook naar bredere oplossingen voor vab’s, door bijvoorbeeld locaties aan elkaar te koppelen middels een sloop-bonus-regeling. Onlangs was Schoenmakers een van de prijswinnaars van de prijsvraag ‘Brood & spelen’. Deze prijsvraag was uitgezet door de rijksbouwmeester en de provincie Noord-Brabant. Het doel van de prijsvraag was het ontwikkelen van kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland; oftewel nieuwe perspectieve voor het platteland. 

 

De agrarische sector, voornamelijk de zachtfruitsector, de boomteeltsector en de (melk)veehouderij, heeft te maken met schaalvergroting en veranderde wetgeving. Samen met de ondernemer ontwikkelt Schoenmakers een optimale en duurzame bedrijfsvoering. Door de schaalvergroting van de voorgestane sectoren speelt bijvoorbeeld het  logistieke aspect een belangrijke rol in de bedrijfsvoering, maar ook het waterverhaal wordt steeds belangrijker in de bedrijfsvoering door de klimaatverandering. 

 

Voor ruimtelijke ontwikkelingsplannen in het buitengebied is de kwaliteitsverbetering van het landschap belangrijk, bijna elke ontwikkeling gaat gepaard met sloop van overtollige bebouwing of een landschappelijk inpassing. Samen met de gemeente en initiatiefnemer wordt door ons een plan ontwikkeld, wat een bijdrage levert de kwaliteit van het buitengebied.   

 

Niet alleen in het buitengebied is Schoenmakers actief op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, ook houden wij ons bezig met in- en uitbreidingslocaties van woonomgevingen, in en rond het stedelijk gebied en transformaties van (cultuurhistorische) panden. Voor deze plannen zoekt Schoenmakers naar een optimale inrichting/transformatie, door in een vroeg stadium de locatie te analyseren door de milieu- en omgevingsfactoren in beeld te brengen. 

 

Het uitgangspunt voor onze ruimtelijke ontwikkelingsplannen is het realistisch ontwerpen en de financiële uitvoerbaarheid. Daarnaast is het voor ons belangrijk dat onze plannen een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van onze omgeving.